Методика контролю доходів і видатків загального фонду бюджетної установи

Об'єктами державного контролю виконання бюджету є місцеві бюджети. Відповідно до ст. 5 Бюджетного кодексу України місцевими бюджетами визначаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування, бюджети територіальних громад (сіл, селищ, міст та їх об'єднань) [1].

Основні завдання державного контролю виконання бюджету:

- оцінювання формування і рівня виконання місцевого бюджету;

- установлення причин, що негативно впливають на виконання місцевого бюджету;

- визначення шляхів удосконалення управління бюджетними коштами, державним та комунальним майном, в тому числі можливості збільшення доходів бюджету.

Метою контролю доходів і витрат загального фонду є підтвердження достовірності, повноти, реальності та законності обліку доходів у звітності, а саме в балансі підприємства [30].

Завдання контролю доходів і витрат загального фонду:

1) перевірка правильності формування кошторису щодо формування доходів загального та спеціального фондів;

2) перевірка правильності оприбуткування лишків при інвентаризації та віднесення нестач на матеріально винних осіб;

3) перевірка правильності представлення та розкриття інформації про доходи у звітності.

4) перевірка правильності відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами.

5) перевірка давності і правильності оформлення первинних документів, що є підставою для облікових записів по доходах;

6) оцінка синтетичного та аналітичного обліку, правильне використання відповідних рахунків нового Плану рахунків;

7) касові операції, облік бланків суворої звітності;

8) операції на казначейських і банківських рахунках;

9) використання засобів на виплату заробітної плати;

10) складання штатних розписів;

11) нарахування заробітної плати, відпускних, посібників, виплати премій, по тимчасовій непрацездатності;

Джерелами інформації для проведення контролю доходів і витрат є:

- річна звітність;

- головна книга;

- касова книга;

- регістри синтетичного та аналітичного обліку;

- первинні документи за визначений період з обліку доходів [30].

Прийоми контролю, які застосовують в процесі контролю доходів і витрат загального фонду:

1) аналіз нормативно-правових актів, планових розрахунків та обґрунтувань, методичних документів;

2) аналіз здійснених раніше контрольних заходів;

3) аналіз показників статистичної та фінансової звітності;

4) інтерв’ювання, анкетування.

Внутрішнім контролем доходів і видатків загального фонду є діяльність підрозділу внутрішнього контролю в бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення внутрішнього контролю.Таблиця 3.3

Тест внутрішнього контролю з ревізії доходів і видатків загального фонду на прикладі Повчинської сільської ради

№ п/п Зміст питання Відповіді Примітки
так ні
1. Чи є в наявності єдиний кошторис доходів і видатків установи правильно і обґрунтовано складений? +
2. Чи проведена класифікація видатків згідно з бюджетною класифікацією? +
3. Чи тільки керівних дає дозвіл на витрачання коштів, які належать установі? +
4. Чи забезпечується належне зберігання коштів в касі (сейфі)? +
5. Чи ізольоване приміщення каси від доступу сторонніх осіб? +
6. Чи існують дублікати ключів до сейфів? +
7. Наявність відповідного плану рахунків бухгалтерського обліку? +
8. Наявність належно оформлених підтверджуючих бухгалтерських документів? +
9. Чи проводиться інвентаризація каси щоквартально? +
10. Чи лише бухгалтер має доступ до коштів каси? +
11. Наявність договору з бухгалтером про повну матеріальну відповідальність? +

Контроль виконання бюджету, як правило, розпочинається одночасно з ревізією поточного рахунку, обраного для дослідження місцевого бюджету. Перед початком цього контролю (не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати його проведення) відповідному орган у місцевого самоврядування та місцевій державній адміністрації надсилається повідомлення про його проведення.

Здійснюючи контроль виконання бюджету, ревізори вибирають та застосовують прийоми і процедури, які відповідають конкретним обставинам та дають змогу отримувати достатні, реальні та необхідні докази, що вмотивовано підкріплюють або спростовують їхні погляди та висновки [38].У процесі контролю виконання бюджету здійснюється збирання даних від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо факторів, які впливають на формування доходів місцевого бюджету, використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Процес збирання в органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідних даних здійснюється шляхом направлення запитів на їх адресу, а в учасників бюджетного процесу - також за місцем їх безпосереднього знаходження.

Для збирання даних за місцезнаходженням учасника бюджетного процесу посадовій особі органу ДКРС видається направлення встановленого зразка, підписане керівником відповідного органу ДКРС та скріплене печаткою цього органу. Посадова особа це направлення зобов'язана пред'явити керівнику учасника бюджетного процесу.

Процес контролю виконання бюджету складається з таких основних етапів:

I. Попередній контроль.

II. Проведення контролю.

III. Реалізація результатів котролю.

Попередній контроль (І етап) включає збір фонової інформації, тобто інформації, що характеризує досліджуваний бюджет, оцінку виконання бюджету, визначення ризиків у формуванні та виконанні бюджету, забезпеченні ефективного використання коштів.

Мета збору фонової інформації - забезпечення формування загального стану досліджуваного бюджету. Джерелами фонової інформації є форми річних звітів про виконання досліджуваного бюджету, програми соціально-економічного і культурного розвитку територій та звіти про їх виконання, статистична звітність, дані органів ДКРС щодо бази підконтрольних об'єктів, матеріали засобів масової інформації тощо. Оцінка стану виконання досліджуваного бюджету надається на підставі порівняння фактично виконаних і запланованих обсягів доходів та видатків бюджету.

Аналіз виконання затверджених обсягів доходів доцільно здійснити за такими видами, як податкові та неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти, щодо їх частки в загальному обсязі надходжень і темпів зростання у досліджуваний період [10].

Аналіз виконання видатків бюджету доцільно проводити окремо за загальним та спеціальним фондами, при цьому доцільно провести порівняння затверджених обсягів видатків із потребою в бюджетних коштах. На підставі фонової інформації та оцінки стану виконання місцевого бюджету визначається проблема контролю.

Проблемою контролю можуть бути такі питання: Чому не виконано запланованих завдань за дохідною частиною бюджету? Чому при виконанні запланованих обсягів доходів місцевого бюджету не виконано заплановані видатки?

На підставі зібраної інформації визначаються ризикові напрями у формуванні та виконанні досліджуваного бюджету (залежно від джерел доходів, напрямів використання бюджетних коштів, державного та комунального майна тощо), на підставі чого формулюються можливі (вірогідні) причини прорахунків у формуванні ресурсної бази самоврядної території та або її неефективного використання, тобто гіпотези контролю.

Гіпотези можуть стосуватись:

- загальних проблем бюджетного процесу;

- прорахунків у формуванні ресурсної бази;

- незабезпечення ефективного використання бюджетних коштів і комунального майна;

- проблем і прорахунків у системі внутрішнього контролю.

За результатами проведеної роботи розробляється програма контролю. Метою розробки програми є визначення заходів, які необхідно виконати під час проведення контролю виконання бюджету, та надання детальної інструкції з роботи. До програми доцільним є складання таблиць для спрощення процесу збору та узагальнення інформації [10].

Програма контролю, як правило, узгоджується з керівником органу місцевого самоврядування та або місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

Проведення контролю виконання бюджету (II етап) складається з таких стадій:

- збір даних, їх узагальнення та аналіз з метою доказу визначених гіпотез або дослідження орієнтовних питань програми аудиту;

- підготовка висновків та пропозицій, реалізація яких підвищила б рівень ефективності використання державних ресурсів;

- підготовка звіту та обговорення результатів контролю.

При виконанні І та II етапів контролю доцільно надіслати запити до органів влади, підприємств, установ та організацій щодо отримання необхідних для доказу гіпотез даних. Наприклад, доцільно отримати дані органів державної податкової служби щодо податкової заборгованості з досліджуваного бюджету (за джерелами надходжень та найбільшими неплатниками), кількості зареєстрованих договорів оренди землі, водоймищ (для порівняння з даними органів з питань земельних ресурсів), ставок місцевих податків та зборів, наданих пільг стосовно сплати податків і зборів до цього бюджету тощо. Доцільним також є отримання від органів місцевого самоврядування даних щодо наявної комунальної власності, стану виплати заробітної плати в регіоні тощо.

Після дослідження дохідної та видаткової частин бюджету необхідно оцінити вплив стану фінансової дисципліни на виконання досліджуваного бюджету. Зокрема, доцільно отримати дані від органів державної податкової служби щодо обсягів донарахувань до місцевого бюджету, органів Державного казначейства щодо кількості відмов розпорядникам бюджетних коштів в оплаті рахунків та причин цього. За результатами проведених органами ДКРС контрольних заходів доцільно визначити обсяги незаконного, нецільового (форма 1-КР) та неефективного використання бюджетних коштів (окрім порушень, що наводились при аналізі доходної та видаткової частини), провести аналіз стану відшкодування збитків у встановлених порушеннях. Наведена інформація має дати змогу визначити слабкі ланки в організації внутрішнього контролю [10].

На всіх етапах проведення контролю виконання бюджету бажаним є проведення нарад, обговорень, обмінів думками тощо з представниками органів державної влади, підприємств, установ та організацій для отримання різних поглядів на наявні проблеми досліджуваного бюджету. Результати контролю виконання бюджету відображаються у звіті.

Отже наведемо контрольні процедури відносно достовірності показників звітності. Перевірка показників фінансової звітності Повчинської сільської ради.

Відобразимо результати виконання формальної, арифметичної перевірки, перевірки за змістом та зустрічної перевірки Балансу (ф.№1), Звіту про рух грошових коштів (ф. №3).

Перевірка Балансу (Форми №1).

В процесі здійснення формальної перевірки, що полягає у візуальній перевірці правильності записів усіх реквізитів звітності та виявленні наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявності підписів, печаток – порушень не було виявлено.

Статті балансу та суми оформлені належним чином, наявні всі реквізити, проставлені всі необхідні коди. Наявна печатка та підписи головного бухгалтера та голови сільської ради. Виправлень та підчисток немає. В процесі проведення перевірки Балансу за змістом, а саме правильності включення сум до статей активу та пасиву порушень не було виявлено.

Результат проведення арифметичної перевірки наведено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Робочий документ контролера з перевірки правильності складання

Балансу (додаток 22 )

Показник перевірки Значення за даними перевіряючого підприємства, грн. коп. Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі), грн. коп. Дані перевірки (результат перевірки), грн. коп. Відхилення, грн. коп.
Баланс ( ф.№ 1)
Основні засоби (залишкова вартість) Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 968271,00 863902,17 3758978,00- 2790707,00 3758006,00-2894103,83 968271,00 863902,17 Немає немає
Інші необоротні матеріальні активи (залишкова вартість) Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 41205,00 38898,65 82410,00-41205,00 77797,30-38898,65 41205,00 38898,65 Немає немає
Усього за розділом 1 Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 1009476,00 902800,82 968271,00+41205,00 863902,17+38898,65 1009476,00 902800,82 Немає немає

Продовження таблиці 3.4

Усього за розділом 2 Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 7900,68 8691,95 74046,57+854,11 7297,02+1375,26+ 19,67 7900,68 8691,95 Немає немає
Баланс Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 1017376,68 911492,77 1009476,00+7900,68 902800,82+8691,95 1017376,68 911492,77 Немає немає
Усього за розділом 1 Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 1011486,41 911492,77 1009476,00+7032,17-5021,76 902800,82+8447,36+ 244,59 1011486,41 911492,77 Немає немає
Усього за розділом 2 Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 5890,27 5890,27 5890,27 - Немає немає
Баланс Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 1017376,68 911492,77 1011486,41+5890,27 911492,77 1017376,68 911492,77 Немає немає

Отже, при здійсненні арифметичної перевірки порушень не було виявлено.

Перевірка форми № 3 «Звіту про рух грошових коштів». В процесі формальної перевірки Звіту про рух грошових коштів контролером порушень не виявлено. Всі реквізити зазначено вірно.

Перевірка документа за змістом не виявила порушень. Перелік статей та їх кодів розміщений правильно.

Результати проведення арифметичної перевірки форми №3 наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Робочий документ контролера з перевірки правильності складання Звіту про рух грошових коштів (додаток 26 )

Показник перевірки Значення за даними перевіряючого підприємства, тис. грн. Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі),тис. грн.. Дані аудитора (результат перевірки), тис. грн.. Відхилення, тис. грн..
Звіт про рух грошових коштів ( ф.№ 3)
Загальний фонд усього Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 525559,27-525529,27 Немає немає
Рахунки в органах Державної казначейської служби України Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 525559,27-525529,27 Немає немає

Продовження таблиці 3.5

Спеціальний фонд усього Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 854,11 19,67 854,11+43468,06- 44302,50 854,11 19,67 Немає Немає
Рахунки в органах Державної казначейської служби України Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 854,11 19,67 854,11+43468,06- 44302,50 854,11 19,67 Немає Немає
Власні надходження бюджетних установ перша група Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 834,44 834,44+594,00-1428,44 834,44 Немає Немає
Власні надходження бюджетних установ друга група Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 19,67 19,67 - 19,67 19,67 Немає Немає

Продовження таблиці 3.5

Інші надходження спеціального фонду (крім власних) Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 280639,54-280639,54 Немає Немає
Інші рахунки в органах Державної казначейської служби України Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 18835,58-18835,58 Немає Немає
Усього (100+200+300) Залишок на початок зв. року Залишок на кінець зв. року 854,11 19,67 - 854,11 19,67 Немає Немає

Отже, при здійсненні арифметичної перевірки порушень не було виявлено.

Також розглянемо підсумкову документацію за результатами виконання контролю доходів і видатків загального фонду.

Для обліку доходів бюджетної установи на початку року формується кошторис доходів і видатків, де чітко вказано які доходи будуть надходити та які здійснюватися видатки. Для надходження коштів на спеціальні реєстраційні рахунки загального фонду бюджетної установи сільська рада якщо має потребу в наданні грошових коштів складає розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів до ДКУ. Де вказує на що будуть витрачені кошти. Якщо ДКУ надає вказану суму в розпорядженні то формується документ який називається «Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів. Якщо ці кошти надійшли на рахунок ми можемо це побачити у виписці банку. Далі здійснюємо видатки на ті потреби які зазначали в розпорядженні. Про витрачання цих коштів ми можемо побачити в платіжному дорученні. Облік доходів та видатків загального фонду здійснюється в меморіальному ордері № 2. В меморіальний ордер № 1а записуються суми з прибуткових та видаткових касових ордерів. В даних документах мають бути зазначені всі дані реквізити.

Таблиця 3.6

Опитувальний листок (анкета) з внутрішнього контролю касових операцій

на прикладі Повчинської сільської ради

Питання ( основні процедури контролю) Наявність так (ні) Результа­ти контролю
1. Чи має касир одноособовий доступ та контроль за коштами, з якими він працює? так Лише касир контролює обіг коштів, з якими працює
2. Чи проводиться щоденне незалежне контрольне перерахування коштів в касі? так В кінці робочого дня касир разом з головним бухгалтером здійснює належний контроль руху грошових коштів в касі установи
3. Чи виникають у касира надлишки або нестача по результатах щоденного контрольного перерахування коштів в касі? ні За даними належної перевірки не виявлено надлишків чи нестач
4. Якщо виникають розходження між залишками по документах та залишками контрольного перерахування, наскільки великі суми розходження? ні -

Продовженя таблиці 3.6

5. Чи застосовуються особисті печатки касира для ідентифікації касових операцій? ні За оглядом касових документів не виявлено особистих печаток касира
6. У випадку, якщо касир йде у відпустку або буде відсутнім тривалий час, чи проводиться перерахування та звірка готівки в касі у присутності його керівника? ні Дану перевірку проводять особи, які заміняють касира під час його відсутності, разом з головним бухгалтером
7. Чи проводиться несподіване контрольне перерахування каси уповноваженими особами? ні Несподіваний контроль не проводиться
8. Чи існують дублікати ключів від сейфу касира? так В голови сільської ради
9. Чи існують системи для контролю надання доступу до дублікатів ключів від сейфу? так Дублікати ключів зберігаються у керівника
10. Чи залучається касир до роботи в інших відділах? ні ні
11. Чи обладнані приміщення для схову монет і банкнот належним чином із забезпеченням захисту від крадіжок та інших зловживань? так Дане приміщення обладнане необхідними засобами захисту.

Таблиця 3.7

Робочий документ контролера з перевірки касових операцій

Напрямок перевірки Документ Зміст операції Сума Зміст порушення
назва дата номер
Достовір ність інформації Прибутковий касовий ордер 13.11. Старовой О.С. за платні дискотеки 120,00 грн.коп. -
Достовір ність інформації Прибутковий касовий ордер 13.11.2015 Мельничук В.Д. 94,00 грн.коп. -

Продовження таблиці 3.7

Достовір ність інформації Видатковий касовий ордер 13.11.2015 Здано в банк по квитанції №80842141 214,00 грн.коп. -
Достовірність інформації Листок касової книги 13.11.2015 ст.15 Отримано кошти за платні дискотеки та здано в банк 214,00 грн.коп. -

При перевірці прибуткового та видаткового касових ордерів, порушень не було виявлено – виручка здана в касу, та зареєстрована в касовій книзі 13 листопада 2015 року.


0777571359278425.html
0777616404564903.html
    PR.RU™