Література для вивчення теми. 1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» 19.03.96

Предыдущая32333435363738394041424344454647Следующая

1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» 19.03.96. № 94/96-ВРвід

2. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеці­альних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 року, № 2673-XII.


3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" від 15.06.99. № 977

4. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на тери­торіях пріоритетного розвитку» від 7 лютого 2002 року, № 3036-Ш.

5. Постанова Кабінету Міністрів України Положення «Про порядок залу­чення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів Укра­їни для забезпечення зобов'язань юридичних осіб-резндентів щодо їх погашення», від 05.05.1994 р. № 414.

6. Постановою Кабінету Міністрів Концепція створення спеціальних (ві­льних) економічних зон в Україні, затверджена від 14 березня 1994 року № 167.

7. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про по­рядок державної реєстрації іноземних інвестицій" від 7.08.96, № 928.

8. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про по­рядок" державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвести­ційну діяльність за участю іноземного інвестора, від 30.01.97, № 112.

9. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки" від 28 грудня 2001 року, № 1801.

10. Постанова Правління НБУ "Про врегулювання питань іноземного інве­стування в Україну" від 10.08.2005 p., № 280.

11. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повер­нення іноземному інвестору його інвестицій, а також репатріації прибу­тків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні", від 14.10.2004 p., № 482.

12. Международная конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция 1973 г.). //Право и Экономика. - № 8,-1995,-С. 23-24.

13. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у І півріччі 2008 року. Екс-прес-випуск Державного комітету статистики України від 15.08.2008 р. - № 197. - Режим доступу: http//www.ukrstat.aov.ua.

14. Рогач О. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціо­нальних корпорацій: Підручник. - К.: Либідь, 2005. - 720 с.

15. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. -472 с.

16. Черкасов В. Е. Международные инвестиции. Учебно-практ. пособ.. -М.: Дело, 1999.- 160 с.17. Всемирный банк. Годовой отчет за 2007 год. - Режим доступу: http://www.worldbank.org./


Контрольні запитання та завданнядля вивчення теми

1. Розкрийте зміст та специфіку іноземних інвестиції.

2. Охарактеризуйте основні види та форми іноземних інвестицій.

3. Охарактеризуйте зміст міжнародиої інвестиційної діяльності та її чин­ники.

4. Визначте мотивацію, канали та інфраструктуру міжнародного інвесту­вання.

5. Визначте напрями міжнародної інвестиційної діяльності.

6. Дайте характеристику прямим іноземним інвестиціям.

7. Дайте характеристику портфельним іноземним інвестиціям.

8. Дайте характеристику іноземним інвестиційним кредитам.

9. Охарактеризуйте основні функції міжнародних фінансово-кредитних установ та організацій на інвестиційному ринку.

10. Визначте роль міжнародних донорських та сервісних організацій в га­лузі розвитку інфраструктури підприємств приватного бізнесу.

11. Охарактеризуйте стан міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.

12. Визначте та охарактеризуйте діяльність спеціальних (вільних) економі­чних зон (СЕЗ).

13. Визначте особливості створення в Україні спеціальних (вільних) еко­номічних зон (СЕЗ).

14. Охарактеризуйте напрями політики держави з залучення іноземних ін­вестицій.


Вступ


ЗМІСТ


З


Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності........................................ 4

1.1. Економічна сутність інвестицій............................................................. 4

1.2. Класифікація інвестицій......................................................................... 9

1.3. Основні поняття інвестиційної діяльності.......................................... 12

1.4. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності...................................... 14

1.5. Стратегічні цілі та напрями управління

інвестиційною діяльністю.................................................................... 38

1.6. Державне регулювання інвестиційних процесів................................. 45

Тема 2. Інвестиційний ринок............................................................................. 61

2.1. Характеристика інвестиційного ринку................................................ 61

2.2. Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій...................... 64

2.3. Кон'юнктура інвестиційного ринку та інвестиційний клімат............. 75

Тема 3. Фінансові інвестиції............................................................................... 81

3.1. Характеристика фінансових інвестицій............................................... 81

3.2. Ринок цінних паперів.......................................................................... 103

3.3. Учасники ринку цінних паперів та їх функції................................... 1 13

3.4. Фондова біржа.................................................................................... 119

3.5. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій..................... 123

3.6. Порядок формування портфеля цінних наперім............................. 136

Тема 4. Реальні інвестиції.................................................................................. 140

4.1. Економічна сутність реальних інвестицій......................................... 140

4.2. Кругообіг реальних інвестицій.......................................................... 145

4.3. Ефективність використання об'єктів реальних інвестицій (основних фондів та оборотних коштів) 149

4.4. Стандарти оцінки вартості об'єктів реальних інвестицій................. 158

4.5. Методи оцінки об'єктів реальних інвестицій.................................... 162

4.6. Оцінка вартості основних об'єктів реальних інвестицій.................. 178

Тема 5. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності.................................. 190

5.1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу................ 190

5.2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності...................................... 194

5.3. Критерії оцінки інноваційних проектів підприємств........................ 206

5.4. Особливості оцінки ефективності

інтелектуальних інвестицій....................................................................... 21 5

5.5. Фінансова підтримка інноваційної діяльності.................................. 219

5.6. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.............. 229


Тема 6. Інвестиційний проект.......................................................................... 235

6.1. Інвестиційний проект, його зміст та порядок розробки.................. 235

6.2. Бізнес-план інвестиційного проекту.................................................. 245

6.3. Аналіз інвестиційного проекту.......................................................... 251

6.4. Методи оцінки інвестиційного проекту............................................ 255

6.5. Аналіз факторів невизначеності та ризику

в оцінці інвестиційного проекту........................................................ 28 1

Тема 7. Управління реалізацією інвестиційного проекту.......................... 303

7.1. Зміст управління інвестиційними проектами................................... 303

7.2. Організаційні структури управління проектами............................... 306

7.3. Інвестиційне проектування................................................................ 322

7.4. Ціноутворення в інвестиційній сфері................................................ 329

7.5. Організація взаємодії учасників інвестиційних проектів................. 338

7.6. Забезпечення проектів матеріально-технічними ресурсами............ 346

7.7. Моніторинг впровадження інвестиційного проекту......................... 350

Тема 8. Інвестиційні ресурси............................................................................ 356

8.1. Характеристика та порядок формування

інвестиційних ресурсів на підприємстві............................................ 356

8.2. Методи формування інвестиційних ресурсів.................................... 368

8.3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів............................................ 390

8.4. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.................... 397

8.5. Формування бюджету капітальних

вкладень та його оптпмізація............................................................ 405

Тема 9. Міжнародна інвестиційна діяльність........................................ 419

9.1. Характеристика іноземних інвестицій............................................... 419

9.2. Основні напрями міжнародної інвестиційної діяльності................. 423

9.3. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх

напрями діяльності на інвестиційному ринку.................................. 439

9.4. Спеціальні економічні зони, мета створення та

шляхи залучення іноземного капіталу............................................. 448

9.5. Політика держави з залучення іноземних інвестицій....................... 458


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Тетяна Володимирівна МАЙОРОВА


0780016461258867.html
0780039772578096.html
    PR.RU™